Subsidiebudget energiebesparing voldoet bij lange niet aan de vraag

30 juli 2018

Subsidiebudget energiebesparing voldoet bij lange niet aan de vraag

Subsidie Stimulering EnergiePrestatie huursector (STEP) is uitgeput

In juni en juli 2018 ontving RVO.nl onverwacht veel aanvragen voor de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP).

RVO verwacht dat daarmee het beschikbare subsidiebudget raakt uitgeput. In totaal is € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd. Een aanvraag indienen heeft daarom, volgens de informatie op RVO.nl geen zin meer.

De aanvragen die RVO.nl ontvangen heeft nadat het subsidieplafond bereikt is worden op een wachtlijst geplaatst. RVO: "Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, kan mogelijk een deel van de aanvragen op de wachtlijst alsnog toegekend worden. Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht." 

In het Regeerakkoord is gesproken over een vervolg op de STEP. Hiervoor zou de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) een heffingsvermindering verduurzaming krijgen.

In het voorstellen voor hoofdlijnen van klimaatakkoord staat:

"Corporaties kunnen een versnelling via de startmotor in de energietransitie in de gebouwde omgeving realiseren in deze kabinetsperiode. Bovendien kunnen corporaties in 2030 de helft van de CO2 reductie voor de bestaande woningbouw in de gebouwde omgeving voor hun rekening nemen. De corporaties doen dit onder de onlosmakelijke voorwaarde dat voor de langere termijn de investeringsruimte van corporaties in overeenstemming wordt gebracht met de betaalbaarheidsopgave, de bouwopgave en de verduurzamingsopgave richting energieneutraal in 2050. Hierover moeten in 2018 nadere afspraken worden gemaakt in de uitwerking van het klimaatakkoord mede in relatie tot te leveren prestaties. Corporaties vinden dat dit moet leiden tot een significante verlaging van de belastingdruk."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord. De regeling sluit op 31 december 2018. het budget lijkt dus al ruim voor die tijd overschreden, zoals ook voor particulieren de energiebesparingssubsidie veel eerder ophield te bestaan, enkele jaren geleden.

Budget

RVO meldt dat in juni 2018 zijn 710 aanvragen binnengekomen. Het gemiddelde in de maanden ervoor lag rond de 175 aanvragen per maand. RVO: "Met dit aantal aanvragen wordt het subsidieplafond bereikt, dit is eerder dan verwacht. Voor deze regeling is een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar. Na het bereiken van dit subsidieplafond worden de aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Bij vrijval van subsidiegeld na vaststelling, kan mogelijk een deel van de aanvragen op de wachtlijst, alsnog toegekend worden. Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht."

Bron: RVO.nl 

Kajsa Ollongren (BZK)