Ondersteun energetische renovatie

Voor een lagere energierekening, hogere werkgelegenheid & beter klimaat

Ik spaar het klimaat


Wilt u dat ook? Teken de verklaring!

Energetische renovatiestrategie in de politiek

Politici in parlement, provinciale staten en gemeenteraden zijn belangrijk als het gaat over het stimuleren van werkgelegenheid. Uit vele onderzoeken is gebleken dat energetische renovatie het ei van Columbus is als het gaat om CO2-reductie, verbetering van binnenklimaat en comfort, energiebesparing en duurzame energie. Deze verklaring is opgesteld in 2014 als leidraad voor de ondertekenaars in de provinciale staten 2015-2019, kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017 en kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Waarom is een energetische renovatiestrategie (energiebesparingsbeleid) belangrijk?

 1. meer zinvolle werkgelegenheid en daarmee duurzame economische activiteit
 2. verlaging van energiekosten en daarmee de woonlasten van burgers
 3. vermindering van CO2-emissies en daarmee bijdragen aan nationale en internationale afspraken die tot doel hebben om wereldtemperatuur boven 2 graden te laten stijgen.
 4. Vermijden van hoge kosten van aanpassing aan zeer grote stijging van de zeespiegel, wateroverlast, geweld en onrust in de wereld als gevolg van klimaatverandering.

Het is bovendien in Europa  afgesproken, als een verplichting op grond van de richtlijn Energie Efficiency (artikel 4 EED). En bestaand Nederlands beleid.

Het probleem is dat het beleid niet voldoende is onderbouwd met effectieve maatregelen en dat de uitvoering stagneert. Er moet gewoonweg structureel een hoger tempo worden gerealiseerd.

Wat is het doel?

Vermindering van de vraag naar fossiele energie vanuit Nederlandse gebouwde omgeving met 100% in 2050. Een energie neutrale gebouwde omgeving dus. Dat is een door vrijwel alle politieke partijen gesteund doel

Wat verwachten wij van de ondertekenaar van deze verklaring?

 1. dat hij/zij kennis neemt van de beleidsmaatregelen op het thema energetische renovatie,
 2. dat hij/zij meer investeringen stimuleert - zowel in beleid als in financiele zin - om goede voornemens om te zetten in ambitieuze en realistische energetische renovatie van gebouwen van particulieren en collectieven.
 3. dat hij/zij als lid van zijn/haar politieke partij bij de vorming van een nieuw bestuur in eigen kring aan te dringen op afspraken over energiezuinig verbouwen bij renovatie, zodat dat een hoge prioriteit in bestuur, beleid en regelgeving krijgt,
 4. dat hij/zij voorstellen op andere beleidsterreinen mede beoordeelt op het effect voor het tempo en de kwaliteit van energetische renovatie van de gebouwde omgeving,
 5. dat hij/zij als bestuurder (Minister, Gedeputeerde, Wethouder) daadkrachtig uitvoering wil geven aan het beleid op dit terrein,
 6. dat hij/zij bereid is om succesverhalen (beleid en projecten) te delen met anderen,
 7. dat hij/zij bereid is om uitwisseling van praktijkervaring te bevorderen, zoals financieringsregelingen die transformatie van bestaande gebouwen vereenvoudigen,
 8. dat hij/zij wil zorgen voor en/of wil bijdragen aan een continue dialoog met andere autoriteiten om gebouwen energetisch te renoveren.

Wat betekent dit?

De ondertekenaar wil met inzet van alle beleid- en wetgevende mogelijkheden:

 1. prioriteiten stellen en energie-efficiënte vernieuwing op alle niveaus van bestuur stimuleren,
 2. knelpunten die dit in de weg zitten, weg te nemen.

Onderteken nu de verklaring

Energie Besparen is Werk Maken