EU- en NL-beleidskader

EU- en NL-beleidskader

Europese Unie

Meer dan 15 jaar geleden is, op initiatief van en met Nederlandse kennis een start gemaakt binnen de Europese Unie om nieuwe en bestaande gebouwen energiezuiniger te bouwen en verbouwen. Sinds 2008 is in heel Europa een wet van kracht die het algemeen kader heeft geregeld. Op basis van een eerdere IPCC studie (IPCC 2007) heeft de Europese Commissie de ‘Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050’, opgesteld. Deze roadmap beschrijft de route naar een verlaging van 90-95% van de uitstoot van broeikasgassen in Europa in 2050, ten opzichte van 1990.
Hierbij is een sectoraal onderscheid gemaakt. Voor de gebouwde omgeving resulteert dit in een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 88-91% in 2050 ten opzichte van 1990. Deze verlagingen zijn gebaseerd op maatregelen voortkomend uit bijvoorbeeld de European Performance of Building Directive (EPBD), maar ook de verduurzaming van energie-opwekkers draagt een steentje bij aan de verlaging van de broeikasgasemissies.

Nederland

Alle landen zijn sinds 2008 dus verplicht om hun wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese regels. Helaas ontbreekt in de Nederlandse Tweede Kamer de politieke wil om de energieprestatie van bestaande gebouwen ook in Nederland aan de EU-regels te laten voldoen. Een gemiste kans voor de energierekening van bewoners, voor de regionale werkgelegenheid en voor het klimaat.

Voor bestaande huizen zijn er in Nederland nog steeds geen verplichtingen om deze energetisch te renoveren of, bij een renovatie, verplichte niveau's van energiebesparing te bereiken. Wel zijn er nationale, regionale en sectorspecifieke convenanten. Er is ook een omvattend nationaal energie-akkoord (2013) met verhuurders, bouwsector en overheden, waarin o.a. bewustwordingscampagnes zijn afgesproken. Tevens worden investeringen door middel van leningen op nationaal en lokaal vlak gestimuleerd. Incidenteel zijn er subsidies voor bijzondere projecten.

Provincies en gemeenten

Met name voor provincies en gemeenten liggen er kansen om hier wél werk te maken.

Lees meer over de wet- en regelgeving energielabel & installatiekeuringen.