Quick scan maatregelen Emissie-reductie 2020

1 september 2015

Quick scan maatregelen Emissie-reductie 2020

Quick scan mogelijke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020

De quick scan geeft een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen. ECN en PBL hebben de reductie in 2020 ook in een lange termijn context en mondiaal perspectief geplaatst en een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd m.b.t. de termijn die het kost om de maatregelen in te voeren.

Aanleiding voor de quick scan is de uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Ten opzichte van de verwachte emissiereductie in 2020 bij vastgesteld en voorgenomen beleid van 18%, betekent dit een extra reductie van circa 15 Mton CO2-equivalenten.

Op 10 september organiseerde de Tweede Kamer commissie van Economische Zaken een hoorzitting. Download hier het verslag van NRP Spaar het Klimaat.

De maatregelen per sector en verwachte maximale resultaten zijn volgens PBL (met hulp van ECN):

  • Industrie: Energiebesparing en CO2-opslag (emissierechten uit de handel in CO2 wegnemen): 2 Megaton
  • Energie: Emissiebeperkende maatregelen bij kolencentrales (biomassa-meestook, CCS) en gas in plaats van kolen (lees: sluiting kolencentrales): 5 Megaton
  • Transport: Kilometerheffing en aanpassen maximumsnelheid (van 120/130 naar 100, van 100 naar 80): 6 Megaton
  • Huishoudens: Verduurzamen energievoorziening woningen: 1 Megaton
  • Diensten: Verduurzamen energievoorziening bedrijven: 1 Megaton
  • Landbouw: Methaanreductie door mestvergisting: 1 Megaton
  • Overige broeikasgassen: N2O emissiereductie: minder dan 0,5 Megaton

Datum: 1 september 2015

Auteurs: K.M. Schure, B.W. Daniëls, J.P.M. Ros, R.B.A. Koelemeijer

Woningrenovatie

Kolencentrale sluiten

Snelheidsbeperkingen

Mest vergisten