NRP wil tempo energetisch renoveren versnellen: 40 duizend banen en 13 miljard voor kabinet

8 juni 2015

NRP wil tempo energetisch renoveren versnellen: 40 duizend banen en 13 miljard voor kabinet

Voorzitter SER, Mariëtte Hamer ontvangt delegatie NRP Spaar het Klimaat

 

 

 

Energiebesparing bij renovatie van woningen, kortweg 'energetische renovatie' genoemd, loont. Voor iedereen.

Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het NRP, platform voor transformatie en renovatie, uitgevoerd door Ecofys. Frank Bijdendijk, voorzitter van NRP (links op foto) en Dick Tommel, voorzitter van NRP Spaar het Klimaat (rechts), boden het rapport op 8 juni aan de voorzitter van de SER, Mariette Hamer.

U kunt het rapport van Ecofys hier downloaden.

Zichtbare resultaat van samenwerking NRP en Spaar het Klimaat

Spaar het Klimaat vroeg in 2014 aan de onderzoekers welke invloed een verdubbeling van het tempo van energetisch renoveren kan hebben op de rijksbegroting in Nederland. Daarbij zouden ook voordelen, buiten verbetering van comfort, verlaging energierekening en milieu, gekwantificeerd worden op basis van bestaande onderzoeken. Uit de verkennende berekeningen blijkt dat verhoging van het tempo van energetische renovatie sterk bijdraagt aan het saldo op de overheidsbegroting. Het onderzoek werd begeleid door een kleine delegatie van de themagroep, de resultaten werden besproken in de themagroep en vervolgens voorgelegd in een beleidstafel aan een deskundigen en politiek-maatschappelijk klankbord. 

Deskundigen en belanghebbenden: Albert de Vries (PvdA), Els Bos (FNV), Guus Mulder (TNO), Rosalinde Klein Wolthuis (VU/TNO), Alexander de Roo (Greening Europe) en discussie met kandidaten voor Provinciale Staten in Zuid-Holland (Ellen Verkoelen (CDA), Huri Sahin (GL) en Said Kasmi (SP). Albert de Vries: "vanwege de zogenaamde Zalm-norm (strikte scheiding van inkomsten en uitgaven in de rijksbegroting, red.) worden de toekomstige en onzekere opbrengsten van beleid niet worden gezien, maar wel de kosten". De opbrengsten van een ambiteuzer beleid kunnen alleen als 'meevallers' worden gemeld in latere jaren. Dat maakt een dergelijk beleid direct ook minder aantrekkelijk voor beleidsdepartementen.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Frank Bijdendijk, voorzitter NRP: “De positieve impact van energetische renovatie voor de overheidsbegroting wordt vooral veroorzaakt door de afname van uitkeringen WW en bijstand en groei van inkomsten uit belasting op arbeid. Niet alleen voor bedrijven die na-isolatieprojecten uitvoeren, ketels vervangen en ventilatie aanbrengen, maar ook voor architecten, adviseurs, installateurs en toeleveranciers. Waarom bouwen we nieuwe woningen in weilanden, als er al zoveel leegstand is en nog zal ontstaan in door bedrijven verlaten gebouwen? Bij verbouwing tot woning is dat het ideale moment om een grote vooruitgang te realiseren.”

Dick Tommel, voorzitter themagroep Spaar het Klimaat: “Een gezonder binnenklimaat voorkomt ziektes en onnodige sterfgevallen, we zijn ons er helaas nog onvoldoende van bewust. Lagere gezondheidszorgkosten, hogere arbeidsparticipatie en betere leerprestaties als gevolg van lager schoolverzuim1 zullen in de toekomst beter zichtbaar worden. Na verbetering van slechte situaties in scholen wordt het tijd voor frisse woningen en gebouwen. Als we voor iedereen een gezonde leefomgeving in een energetisch gerenoveerde woning2 in 2030 willen hebben, is een omslag in het beleid dringend nodig. Dat de effecten van een betere gezondheid moeilijk te berekenen zijn, en dat er nog geen betrouwbare cijfers zijn om de voordelen voor de rijksbegroting te kwantificeren, mag geen reden zijn voor inactiviteit.”

Positief effect kan oplopen tot 13 miljard € in 2020

De positieve effecten op de staatsinkomsten ontstaan vooral door de grote betekenis van energetische renovatie voor de werkgelegenheid in Nederland. De afname van staatsinkomsten uit verkoop van gas en energiebelasting is slechts een derde van de opbrengsten als gevolg van de toegenomen groei van de renovatie-activiteiten in de woonsector. Als bij de start van het energieakkoord direct was ingezet op een hoger tempo, zou het positieve saldo op de staatskas 18 miljard in de periode tot 20203 zijn geweest. Alleen bij een snelle omslag van het beleid, is er nog zicht op 13 miljard €.

Renoveer Nederland, spaar het klimaat

Terwijl in naburige landen energetische renovaties sterk hebben bijgedragen aan behoud of herstel van de economische groei, bleek het tempo van renovatie in Nederland juist te dalen. Bedrijven zagen dat Europees beleid in Nederland onvoldoende werd omgezet in afspraken. De heffing van 1,7 miljard in de huursector heeft geleid tot schrappen van veel investeringen. Verontwaardigd over de kritiek van de Europese commissie op het niet nakomen van afspraken, loopt Nederland nu jaren achter bij buurlanden. Kansen voor economisch herstel zijn er echter nog, maar intussen zijn veel mensen vertrokken uit de sector. Dit verkennend rapport geeft aan wat er mogelijk is als je de lat hoger legt en voorstellen van NRP Spaar het Klimaat en anderen uitvoert. Daarom is zij de campagne “Renoveer Nederland, spaar het klimaat” gestart, die in Europa in 2012 startte onder de titel “Renovate Europe”. Voor meer informatie hier.

SER en het energie-akkoord

Een deel van de nederlandse politici lijkt zich inmiddels wel bewust van de grote kansen om werk te maken van energetische renovatie. Spaar het Klimaat vond met name steun bij kandidaten voor de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nu zoekt NRP naar meer politiek draagvlak in Eerste en Tweede Kamer. De SER is de plaats bij uitstek de plaats voor overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Enkele tientallen maatschappelijke organisaties zijn gezamenlijk intensief bezig om maatregelen uit te werken en uit te voeren van het energie-akkoord. Dit verkennend onderzoek kan hen motiveren om bij de beoordeling van de voortgang te kiezen voor een hoger tempo en meer verplichtende maatregelen. Het NRP heeft er vertrouwen in dat de nieuwe voorzitter van de SER de resultaten van dit rapport goed kan gebruiken in gesprekken met werkgevers, werknemersorganisaties en kroonleden in de SER.

Mariette Hamer, voorzitter van de SER, gaf aan het rapport interessant te vinden en in te brengen bij de borgingscommissie.

1 Gezondheidsraad. Binnenluchtkwaliteit in basisscholen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatienr. 2010/06

2 ...of een tot woning(en) getransformeerd gebouw. Immers, er is zeer veel ongebruikt vastgoed en tevens behoefte aan woningen.

3 Jaarlijks structureel 2,6 miljard, met een blijvend, en dus cumulatief effect in 2020. Als de maatregelen op korte termijn van kracht zouden worden, dan zou ca. 13 miljard (2016-2020) het positieve saldo zijn.

 

 

Ministerie Financien: potentiele "meevaller" van 13 miljard €