Minister Ollongren presenteert nationaal isolatieprogramma

15 november 2021

Minister Ollongren presenteert nationaal isolatieprogramma

Bron: VOOA met behulp van persbericht ministerie BZK

Op 12 november 2021 heeft minister Ollongren het nationaal isolatieprogramma 2022 gepresenteerd. In de meerjarenbegroting die op Prinsjesdag 2021 is gepresenteerd is in totaal 514 miljoen euro gereserveerd. Het nationaal isolatieprogramma biedt mogelijkheden voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om woningen beter te isoleren. 

Zo worden de regelingen ISDE (voor woningeigenaren) en SEEH (voor Vereniging van Eigenaars) voortgezet. De SEEH (voor huiseigenaren) is deels beeindigd. Het subsidiepercentage gaat omhoog. Via gemeenten wordt ingezet op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen en het helpen van lagere inkomens bij het isoleren van de woning. Met dit programma wordt deels invulling gegeven aan een wens van de Tweede Kamer. Uit vele energiebesparingsmonitoren sinds 2010 is gebleken dat het tempo van energiebesparing niet is toegenomen, terwijl dit nodig was voor het behalen van doelstellingen.

Minister Ollongren: “Met dit programma kunnen we veel mensen verleiden om hun woning beter te isoleren. Een goed geïsoleerd huis gebruikt minder energie, stoot minder CO2 uit en zorgt voor een lagere energierekening. Met de hoge gasprijzen is het verstandig om je huis te isoleren. Daar willen we iedereen mee ondersteunen.”

Subsidie voor woningeigenaren

Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s kunnen eigenaar-bewoners subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Om meer eigenaar-bewoners en VvE’s te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen, is het plan om de subsidiebedragen te verhogen van 20% naar 30%, zoals vele jaren geleden gebruikelijk was en volgens wetenschappelijke studies noodzakelijk om huiseigenaren te verleiden. 

Deze wijziging kan naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan. Daarnaast maakt de Energiebespaarhypotheek, ontwikkeld door het Nationaal Warmtefonds, het sinds juli 2021 ook voor mensen zonder leenruimte mogelijk om verduurzamingsmaatregelen verantwoord te financieren binnen de gemeentelijke wijkaanpakken en bij de aanpak van gemengd bezit (koop en huur) van een woningcorporatie. 

Middelen voor verhuurders

Ook in de huursector is verdergaande isolatie noodzakelijk. Het nationaal isolatieprogramma gaat hierbij aansluiten bij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). Vanaf 2023 is structureel 104 miljoen euro beschikbaar voor de RVV-V. Vanuit het nationaal isolatieprogramma wordt in totaal 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huursector. De verhuurderheffing wordt niet beeindigd. In juni 2021 was de totale opbrengst van de verhuurderheffing door de 10.000 miljoen heen gegaan (bron: AEDES)
Daarnaast is bij de Algemene Politieke Beschouwingen de Verhuurderheffing met 500 miljoen euro per jaar verlaagd. Over de inzet van de extra middelen uit de Verhuurderheffing worden met Aedes afspraken gemaakt, ook in relatie tot verduurzaming. Het voornemen is deze afspraken ook specifiek te richten op het verduurzamen van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen.
 

Extra aandacht voor huishoudens met lagere inkomens

Recent stelde minister Ollongren, bovenop de middelen voor het nationaal isolatieprogramma, éénmalig 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om energiearmoede bij kwetsbare huishoudens tegen te gaan. Er wordt met gemeenten bekeken hoe kwetsbare huishoudens, met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning of een hoge energierekening, aanvullend ondersteund kunnen worden bij het nemen van verschillende energiebesparende maatregelen aansluitend bij reeds bestaande en lopende initiatieven. Daarbij valt te denken aan ondersteuning via gemeentelijke energieloketten, energiecoaches, aansluiting bij lokale bewonersinitiatieven of bijvoorbeeld bundeling van subsidieaanvragen. Met de middelen uit het nationaal isolatieprogramma hebben gemeenten de mogelijkheid om deze doelgroep nog meer te ondersteunen, zodat slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk uitgefaseerd worden. 

Communicatie

Het nationaal isolatieprogramma wordt richting bewoners ondersteund met landelijke publiekscommunicatie. Daarnaast worden gemeenten en energieloketten vanuit de rijksoverheid ondersteund bij hun lokale communicatie-inzet. Het accent bij het programma zal gericht worden op het uitfaseren (redactie: slopen?) van slecht geïsoleerde woningen en slimme inzet van de hybride warmtepomp in situaties waar dit praktische voordelen kent. 

Hybride warmtepomp

Naast het nationaal isolatieprogramma maakte het kabinet ook op Prinsjesdag bekend dat er 288 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het stimuleren van de hybride warmtepomp. Ook hiervoor wordt het subsidiepercentage via de ISDE opgehoogd van 20% naar 30%. Doordat de hybride warmtepomp zijn warmte voor een groot deel aan de buitenlucht onttrekt, wordt hiermee veel minder CO2 uitgestoten dan met een enkel gasgestookte cv-ketel.