Kwaliteitsborging en Energieprestatiegaranties

17 juni 2015

Kwaliteitsborging en Energieprestatiegaranties

Tijdens de tweede beleidstafel van NRP Spaar het Klimaat schoven verschillende partners aan om kennis en innovatieve ideeën uit te wisselen over het vraagstuk van de kwaliteitsborging en energieprestatiegaranties in de bouw.

Pleidooi voor integraliteit

Harm van den Oever, programmamanager energie bij UNETO/VNI, pleitte voor een integrale benadering bij de energieprestatiegarantie. ‘Speel elkaar de bal eens toe, in plaats van elkaar uit te willen spelen’. ‘Door de nieuwe gemeentelijke energiecoördinatoren, overheden, labelaars en installateurs bijeen te brengen en samen een nieuwe houding te ontwikkelen, is het mogelijk om een betere koppeling te maken tussen consument en markt’. Van den Oever ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor installateurs, als schakel tussen consument en aanbieder.

Consument lijkt moeilijk bereikbaar

Van de Oever merkt op dat het echter niet makkelijk is om de consument mee te krijgen in de energietransformatie. Een herkenbaar probleem, zo blijkt. Consumentenpanels van PWC wijzen uit dat de consument een terughoudende positie inneemt bij mogelijkheden tot energiebesparingen. Een voorbeeld is het massaal afwijzen van het monitoren van het individuele energieverbruik, wat bij zou kunnen dragen aan een prestatiegarantie op maat. Ook de leesbaarheid van de veelal technische protocollen blijkt een obstakel op de weg naar snelle en effectieve energetische transitie. Het lijkt alsof de maatschappelijke baten van energetische transitie door de markt nog niet duidelijk genoeg vertaald worden. 

Wat verandert er?

Bob Gieskens van Bouwend Nederland zoomt in op de wijzigingen die het hernieuwde wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen met zich meenemen. Hierin zien we een duidelijk verschuiving van overheid naar de markt en een toenemende aansprakelijkheid bij de aannemers. De aannemer blijft in de toekomst na oplevering aansprakelijk voor zichtbare én verborgen gebreken. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en het zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan, ook als het gaat om installaties. Er is dus duidelijk een verschuiving zichtbaar van gemeentes naar particuliere partijen. De gemeente controleert wel of de aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.
Veel geschuif met regels voor wie dit van een afstand aanschouwd. Maar wat levert het de consument op? Helpt dit bij de energiebesparing van huishoudens? 

Vernieuwingsslag

Directeur van het Kwaliteit voor installaties Nederland (KvINL) Wil van Ophem onderzocht de mogelijkheden van een vernieuwingsslag in de labelingssector. Doel: een hogere nauwkeurigheid bij kwaliteitscontroles en kwaliteit toegankelijk en zichtbaar maken. Het al dan niet verplicht stellen van huisbezoeken, het introduceren van een vereenvoudigd kwaliteitslabel en het verhogen van de kosten van een energielabel zijn wellicht toekomstige middelen om een kwaliteitsslag te maken in de toegankelijkheid van energiebesparingen. De vraag wat het de consument concreet oplevert blijft vooralsnog onbeantwoord. 

Een hand schud je niet alleen

Wat in de verschillende presentaties naar voren komt is dat de partijen het eens zijn dat kwaliteit samen geleverd moet worden. Op de vraag hoe een klant kwaliteitsborging en energiebesparing kan bereiken, blijkt dat de markt moeite heeft om de consument te verleiden of te stimuleren. Ook de afspraken in het energieakkoord (SER 2013) bevatten nog te weinig prikkels. ‘De consument moet zelf investeren om te besparen’ aldus Gieskens. Maar hoe die investering er het beste uit kan zien lijkt nog niet altijd duidelijk bij de consument. Volgens Gieskens zorgt de nieuwe wet wel voor een opwaartse druk bij consument en aannemer om te (ver)bouwkwaliteit energieprestaties te waarborgen.

Energetische renovatie

Een wet lijkt echter niet genoeg. De energetische renovatie, waar NRP voor pleit, lijkt daarmee vooralsnog niet in volle omgang vorm te krijgen. Dit onderstreept het belang om als partners met elkaar in gesprek te blijven over goede oplossingen in een verschuivende bouw- en energiesector. Het is meer dan de moeite waard. NRP Spaar het Klimaat spreekt de ambitie uit, om samen met partners, bij te dragen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving, met een focus op de bestaande woningvoorraad.

H. van den Oever