Spaar het Klimaat start campagne “IK Spaar het Klimaat”

19 december 2014

Spaar het Klimaat start campagne “IK Spaar het Klimaat”

Eerste campagne in samenwerking met NRP

De Stichting Spaar het Klimaat wil dat provincies hun invloed gaan gebruiken om het tempo van energetische renovatie van gebouwen en gebieden te versnellen naar 3% van het gebouwde vloeroppervlak per jaar. Het stimuleren van regionale economische ontwikkeling legitimeert de provincie om dit te doen.

Huidige en toekomstige inwoners van de regio hebben daar belang bij, en het creeert zinvolle banen. Een klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving voor bewoners en gebruikers ligt in het vooruitzicht. De huidige inzet van internationale, nationale en lokale maatregelen verdient een verbindende schakel voor versnelling.

Uitvoering energie-akkoord ontbeert instrument aan vraagzijde

Dick Tommel, voorzitter van Spaar het Klimaat: “Het ambitie-niveau van het in 2013 afgesloten energieakkoord is uit overweging van klimaat en werkgelegenheid te laag. Het energieakkoord heeft nauwelijks maatregelen uitgewerkt die de investeerder echt prikkelen. De goede voorstellen die door een aantal grote aannemers zijn gestart in de huursector onder de noemer “Stroomversnelling” verdienen navolging op veel grotere schaal en bovendien toepassing in de koopsector. Maar de mensen moeten er dan wel meer naar gaan vragen. En daar hoort de politiek aan bij te dragen. En wij vragen politici om zich hiervoor uit te spreken.”

Onderzoek: onvoldoende prioriteit bij de meeste gemeenten

Politieke partijen en fractievoorzitters in het bijzonder hebben meer steun en kennis nodig om in steden en dorpen de energielasten voor bewoners en bedrijven te verlagen, het comfort te verhogen en tevens de woning- en arbeidsmarkt te bevorderen. Dat bleek uit onderzoek tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen van Spaar het Klimaat in maart 2014. Iedereen kan constateren dat lokale en regionale overheden zeer uiteenlopende resultaten bereiken, onder andere afhankelijk van fondsen die zijn ontstaan na de verkoop van energiebedrijven. Meer aandacht voor goede resultaten van de weinig zichtbare, maar belangrijke coordinerende en verbindende rol van enkele provincies is wenselijk.

Scharnierfunctie van regionale economie

Dick Tommel: “Sommige provincies zijn relatief rijk en andere arm, en hebben om die reden verschillende keuzes gemaakt. De regionale economie zou bij een betere benutting van nieuwe energiefondsen in Nederland en in Europa kunnen aantrekken. Zo kunnen het European Energy Efficiency Fund (EEEF) en de structuurfondsen cruciale scharnieren in de transitie naar een klimaatneutrale gebouwvoorraad zijn. Deze zijn ontwikkeld omdat Europa een veel hogere ambitie heeft dan Nederland, maar vragen om lokale en regionale co-financiering.”

IK Spaar het Klimaat

Op 7 januari 2015 start Spaar het Klimaat, vanuit het NRP, de campagne “IK Spaar het Klimaat” tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag en via de website ikspaarhetklimaat.nl. Daarin kunnen kandidaten voor alle vertegenwoordigende raden en kamers, maar ook bedrijven en burgers een verklaring tekenen om het goede voorbeeld te geven. Deze campagne loopt al in Europa en 13 andere landen. Tommel: “Ik roep alle politici op om een signaal te geven van committment. Tegelijkertijd vraag ik burgers om politieke partijen in alle provincies te vragen naar de prioriteit die wordt gegeven aan het tegengaan van leegstand, het renoveren van wijken en buurten en het bestrijden van verspilling van warmte.” Mariette Hamer, voorzitter van de SER, zal toelichten wat de SER in 2015 hieraan gaat doen.

Samenwerken in de keten

Spaar het Klimaat heeft geconstateerd dat het realiseren van een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 vraagt om verbreding en verdieping van haar eigen samenwerking. Zij gaat daarom per 1 januari 2015 participeren in het NRP, platform voor renovatie en transitie van de gebouwde omgeving. Dick Tommel: “Hiermee wil Spaar het Klimaat met name richting eigenaren en gebruikers van het vastgoed in de utiliteit versterken en anderszijds de constructieve dialoog met Den Haag met een grotere achterban te voeren”. Het NRP wordt door de uitbreiding met 10 producenten en leveranciers van oplossingen het grootste platform voor renovatie in Nederland en telt dan ca. 90 partners uit alle relevante vakgebieden.

Energetisch renoveren

Bouwteam

Tevreden bewoners