Doelstelling energie-akkoord in huursector onhaalbaar geworden

4 mei 2017

Doelstelling energie-akkoord in huursector onhaalbaar geworden

Veel werk aan de orde voor bijna evengroot deel vóór 2020

Convenant uit 2008 lijkt onhaalbaar

Finance Ideas heeft in haar kwartaalonderzoek 'Corporatie Survey' gekeken naar geplande investeringen in energiebesparende maatregelen onder bijna de helft van alle woningcorporaties in Nederland. Dat onderzoek laat zien dat 8% van de deelnemende corporaties niet van plan is om te werken aan de doelstelling 'gemiddeld energielabel B in 2020'. Nog eens 15% heeft onvoldoende investeringen daarvoor in de beleidsplannen opgenomen.

Bijna een kwart van de corporaties gaat deze doelstelling uit het Convenant Energiebesparing Sociale Huursector en het Energieakkoord dus niet halen. Nog eens 18% moet de komende jaren flink wat extra inzet plegen om in de buurt te komen van wat afgesproken is. De Woonbond vindt het onbestaanbaar dat een grote groep corporaties zijn verantwoordelijkheid niet neemt en de doelstelling niet haalt. Aanvullende maatregelen om de verduurzaming van de sociale huurvoorraad te versnellen zijn onvermijdelijk.

Kleine meerderheid op koers

Ondanks deze cijfers is het draagvlak voor de duurzaamheidsdoelstelling 2020 wel groot. Bijna twee derde van de 170 deelnemers aan het onderzoek zegt het daarmee eens te zijn. 9 % van de corporaties weten nu al dat ze het wel gaan halen, 50 % heeft voldoende investeringen in hun plannen opgenomen. Dat betekent dat een kleine meerderheid nu al goed op koers zit, maar ook dat zij voorde andere corporaties die te weinig doen de kastanjes uit het vuur moeten halen.

Grote investeringen nodig

Uit het onderzoek blijkt verder dat de investering per woning aanzienlijk is. Bijna 60% van de woningaanpassingen kost meer dan €10.000,-. Dat geld gaat voornamelijk naar isolatie, zonnepanelen, installaties en nul-op-de-meter woningen. Twee derde van de corporaties heeft het geld voor deze investeringen en hoeft niet te bezuinigen of meer huurverhoging te vragen. Het merendeel van de verhuurders belast de kosten ook niet of slechts voor een klein deel door aan de (zittende) huurders. Toch geeft ruim de helft van de corporaties in het onderzoek aan, dat voor hen de grootste uitdaging bij het uitvoeren van de projecten is of ze de huurders meekrijgen.

Huurders betrekken

De Woonbond reageert op het onderzoek: "Het is belangrijk dat huurders vanaf het begin betrokken zijn bij renovatieprojecten. De ervaring leert, dat de plannen daardoor beter worden en dat de benodigde 7j0% dan vrijwel altijd gehaald wordt."

NRP Spaar het Klimaat heeft in haar voorstellen aan de kabinetsinformateur Schippers daarover geschreven:"Het vertrouwen tussen woningverhuurder en huurder is de belangrijkste reden om te kiezen voor een draagvlak van minstens 70% van de huurder bij ingrijpende woningverbetering. Deze regel, die wordt gehanteerd bij plannen voor de aanpak van ‘bouwblokken’ van minimaal 10 woningen, werkt onnodig belemmerend; het draagvlak voor energetische ingrepen in de woningvoorraad is afdoende aangetoond indien niet meer dan 50% van de huurders bezwaar maakt tegen de plannen."

Lees dit en andere voorstellen in de brief van Dick Tommel aan Edith Schippers op deze pagina

Bronnen: Finance Ideas, Woonbond, NRP Spaar het klimaat.

Ronald Paping, directeur Woonbond

Resultaten enquête