Ondersteun energetische renovatie

Voor een lagere energierekening, hogere werkgelegenheid & beter klimaat

Ik spaar het klimaat


Wilt u dat ook? Teken de verklaring!

Zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik 

NRP staat voor een duurzaam gebruik van bestaand vastgoed. Nieuwbouw in gebieden die grote natuur- en recreatieve waarden hebben kan worden voorkomen door efficient ruimtegebruik. De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Daarmee moet het bevoegd gezag goede motivering hebben als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Energetische renovatiestrategie

Uit vele onderzoeken is gebleken dat energetische renovatie het ei van Columbus is als het gaat om duurzame CO2-reductie, verbetering van binnenklimaat en comfort van gebouwen , energiebesparing en duurzame energie.

Waarom is een energetische renovatiestrategie (energiebesparingsbeleid) belangrijk?

 1. meer zinvolle werkgelegenheid en daarmee duurzame economische activiteit
 2. verlaging van energiekosten en daarmee de woonlasten van burgers
 3. vermindering van CO2-emissies en daarmee bijdragen aan nationale en internationale afspraken die tot doel hebben om wereldtemperatuur maximaal 2 graden te laten stijgen met streven naar niet meer dan 1,5 graden. Volgens wereldwijd wetenschappelijke inzichten moeten landen -indien zijn de afspraken uit Parijs (2015) willen halen in 2050- de afgesproken inspanningen verdrievoudigen, en is een snelle transitie noodzakelijk. 
 4. Vermijden van hoge kosten van aanpassing aan zeer grote stijging van de zeespiegel, wateroverlast, geweld en onrust in de wereld als gevolg van klimaatverandering.

Het is bovendien in Europa  afgesproken, als een verplichting op grond van de richtlijn Energie Efficiency (artikel 4 EED) en de Energie Performance of Buildings (30 mei 2018). En bestaand Nederlands beleid.

De grote uitdaging is dat het beleid niet voldoende is onderbouwd met effectieve maatregelen en dat de uitvoering ten opzichte van de gemaakte afspraken niet lukt. 

Wat is het doel?

Energetische renovatie: Vermindering van de vraag naar fossiele energie vanuit Nederlandse gebouwde omgeving met 100% in 2050. Een energie neutrale gebouwde omgeving dus. Dat is een door vrijwel alle politieke partijen gesteund doel.

Zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik: behoud van mogelijkheden voor toekomstige generaties voor stedelijke ontwikkeling én voorkomen van 'no-go' gebieden met verwaarloosde of leegstande gebouwen, onveiligheid, waardeverlies, etc.

Wat verwachten wij van de ondertekenaar van deze verklaring?

 1. dat hij/zij kennis neemt van effectieve beleidsmaatregelen op het thema energetische renovatie en de ladder duurzame stedelijke vernieuwing,
 2. dat hij/zij meer investeringen stimuleert - zowel in beleid als in financiele zin - om goede voornemens om te zetten in ambitieuze en realistische energetische renovatie van gebouwen van particulieren en collectieven, alsmede het gebruik van de ladder duurzame stedelijke vernieuwing bevordert.
 3. dat hij/zij als lid van zijn/haar politieke partij bij de vorming van een nieuw bestuur in eigen kring aandringt op afspraken over zorgvuldig en efficient ruimtegebruik, én energiezuinig renoveren, zodat deze een hoge prioriteit in bestuur, beleid en regelgeving krijgt of behoudt,
 4. dat hij/zij voorstellen op andere beleidsterreinen mede beoordeelt op het effect voor het tempo en de kwaliteit van energetische renovatie van de gebouwde omgeving,
 5. dat hij/zij als bestuurder (Minister, Gedeputeerde, Wethouder) daadkrachtig uitvoering wil geven aan het beleid op deze terreinen,
 6. dat hij/zij bereid is om succesverhalen (beleid en projecten) te delen met anderen,
 7. dat hij/zij bereid is om uitwisseling van praktijkervaring te bevorderen, zoals financieringsregelingen die transformatie van bestaande gebouwen vereenvoudigen én verduurzamen,
 8. dat hij/zij wil zorgen voor en/of wil bijdragen aan een continue dialoog met andere autoriteiten.

Wat betekent dit?

De ondertekenaar wil met inzet van alle beleid- en wetgevende mogelijkheden:

 1. prioriteiten stellen en efficient gebruik van ruimte en energie op alle niveaus van bestuur stimuleert,
 2. knelpunten die belemmerend werken, helpt te verminderen of op te heffen.

Onderteken nu de verklaring

N.B. Deze verklaring is opgesteld in 2014 als leidraad voor de ondertekenaars in de provinciale staten 2015-2019, kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In verband met de toetreding tot het Nationaal Platform voor Transformatie en Renovatie, is de verklaring in december 2018 uitgebreid met een pleidooi vóór een duurzaam gebruik van bestaand vastgoed, en tégen verspilling van ruimte. 

Energie Besparen is Werk Maken