Voorbeelden

Er bestaan in Nederland veel voorbeeldprojecten op het gebied van energiebesparing in het algemeen en isoleren in het bijzonder. Door het netwerk van provinciale ambassadeurs en relaties kunnen voorbeelden worden aangedragen en geactualiseerd. Hier treft u er een paar. Indien u mee wilt werken, neem dan contact op met de themagroep via een mail.

 • Drenthe: De provincie heeft sinds 4 december 2014 een Energieloket. Lees verder. Voor kleine bedrijven is er onder andere een lening mogelijk uit het Energiefonds Drenthe. Uitvoerder: Drentse Energie Organisatie.
 • Groningen: Voor het jaar 2015 zijn de provinciale subsidiepotten in 2014 vastgesteld: Voor Duurzaam bouwen is in totaal 22.500 € beschikbaar (bron: Provincie Groningen/Duurzaam bouwen). Specifiek vanwege de nadelinge effecten van de gaswinning is er een aparte regeling geopend. Huiseigenaren in elf Groninger gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde) kunnen een tegemoetkoming krijgen van maximaal 4.000 euro voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Voor het indienen van aanvragen moet u hier zijn. De tijdelijke regeling voor waardevermeerdering geldt vanaf 17 januari 2014.
 • Friesland: De Provincie Friesland heeft een 'friese energiepremie' in het leven geroepen, een subsidieregeling waarbinnen bijna 4 miljoen € beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen die een eigenaar laat uitvoeren aan de eigen woning. Maximaal kunt u hiervoor tot € 2.800,- subsidie krijgen. Meer informatie treft u hier aan.
 • Overijssel: De Provincie Overijssel heeft een integraal programma met een doelstelling voor 2023: 20% "nieuwe" energie. Meer informatie treft u aan op de website van de provincie in dit overzicht.
 • Flevoland: De gedeputeerde van de provincie, Arie Stuivenberg reageert op het bereiken van een akkoord in Parijs op de klimaatconferentie.
 • Gelderland: De provincie Gelderland heeft de ambitie om in 2050 net zoveel energie te gebruiken als er wordt opgewekt. Een van de concrete maatregelen waar Gelderland aan werkt is het energiezuiniger maken van 100.000 woningen in 2020. Zie meer informatie in het concept-plan van aanpak Gelders Energie Akkoord.
  • Noord-Holland: "Energiebesparing. Naast energieopwekking is energiebesparing van belang. Wij hebben hierbij een verbindende rol. Door de vele activiteiten van verschillende overheden op het gebied van energiebesparing in de bebouwde omgeving, zien initiatiefnemers door de bomen het bos niet meer. Bezien wordt of een provinciaal energieakkoord hierbij behulpzaam kan zijn. Initiatieven van woningbouwcorporaties om gebouwen te isoleren of om andere energiebesparende maatregelen te nemen, worden ondersteund door het Servicepunt Duurzame Energie. Ook op andere gebieden kan het Servicepunt Duurzame Energie partijen met elkaar verbinden en van informatie voorzien. Het Servicepunt monitort tevens initiatieven. Voorts investeren wij in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad." (Bron: Coalitie-akkoord 2015-2019).
   • Provinciehuis: A++ na renovatie in 2013.
   • Subsidieregeling Duurzaam renoveren: "De Provincie Noord-Holland wil 100 bestaande woningen vergaand duurzaam renoveren door het treffen van energiebesparende maatregelen en door het opwekken van duurzame energie. Deze woningen dienen vervolgens als voorbeeld voor bouwbedrijven, verhuurders en particuliere woningeigenaren die belangstelling hebben om hun woningen vergaand te verduurzamen, Noord-Hollandse bedrijven te stimuleren tot innovatie en ontwikkeling van een duurzame renovatiemarkt en om de werkgelegenheid te stimuleren. We subsidiëren daarom activiteiten die leiden tot energiebesparing of duurzame energieopwekking tot het niveau “energieneutraal” of tot het niveau “nul op de meter”. Aanvraagperiode: gestart op 1 januari 2015, maar in ieder geval voor 1 april 2016 (op volgorde van binnenkomst). Activiteiten moeten op 30 juni 2016 zijn uitgevoerd. Meer informatie: hier.
 • Zuid-Holland: Hier komt binnenkort meer. Op dit moment een link naar de 'Terugkomdag Klimaattop Parijs' op 17 december 2015.
 • Zeeland: Provincie Zeeland had een Zeeuwse premieregeling ‘Meer met Minder 2010 – 2012’. Deze is beëindigd op 31 december 2013. 2.102 woningeigenaren hebben er in 2 jaar gebruik van gemaakt.
 • Brabant
 • Limburg