Verklaring
"Stop energieverspilling in gebouwen"

Veel politici hebben het nemen van (veel) meer energiemaatregelen onderschreven. Wilt u dat ook? Teken de verklaring!

Energetische renovatiestrategie in de politiek

Politici in parlement, provinciale staten zijn belangrijk als het gaat over het stimuleren van werkgelegenheid. Uit vele onderzoeken is gebleken dat energetische renovatie het ei van columbus is als het gaat om CO2-reductie, verbetering van binnenklimaat en comfort, energiebesparing en duurzame energie. Deze verklaring is opgesteld als leidraad voor de ondertekenaars in de provinciale staten 2015-2019, maar dient tevens als input voor de verkiezingsprogramma's van landelijke politieke partijen in de Tweede Kamer. 

Waarom?

De belangrijkste aspecten van energetische renovatie:

 1. meer werkgelegenheid, en dus economische groei
 2. een verlaging van energiekosten en daarmee de woonlasten van inwoners, 
 3. het tegengaan van klimaatverandering en daarmee voorkomen van bijvoorbeeld het verdwijnen van de helft van Nederland onder water of zeer hoge kosten voor het opvangen van veranderingen in het klimaat.

Het is bovendien op Europees niveau afgesproken, als een verplichting op grond van de richtlijn Energie Efficiency (artikel 4 EED). Maar het is ook gewoon Nederlands beleid. Het probleem is dat het beleid niet voldoende is onderbouwd met effectieve maatregelen en dat de uitvoering stagneert.

Wat is het doel?

Vermindering van de vraag naar energie vanuit Nederlandse gebouwde omgeving met 100% in 2050. Een energieneutrale gebouwde omgeving dus.

De verwachting van de ondertekenaars van zowel het provinciaal bestuur als van de inwoners:

 1. dat zij kennis nemen van de beleidsmaatregelen op het thema energetische renovatie,
 2. meer investeringen - zowel in beleid als in geld -  om goede voornemens om te zetten in ambitieuze en realistische energetische renovatie van gebouwen van particulieren en collectieven.

De ondertekenaar neemt zelf ook actie, door:

 1. als lid van zijn/haar politieke partij bij de vorming van een nieuw bestuur in eigen kring aan te dringen op afspraken over energiezuinig verbouwen bij renovatie, zodat dat een hoge prioriteit in bestuur, beleid en wetgeving krijgt,
 2. voorstellen op andere beleidsterreinen mede te beoordelen op het effect voor het tempo en de kwaliteit van energetische renovatie van de gebouwde omgeving,
 3. eventueel als Bestuurder (gedeputeerde, minister, wethouder) daadkrachtig uitvoering te geven aan dat beleid,
 4. succesverhalen (beleid en projecten) te delen met anderen,
 5. uitwisseling van praktijkervaring te bevorderen, zoals financieringsregelingen die transformatie van bestaande gebouwen vereenvoudigen,
 6. te zorgen voor of bij te dragen aan een continue dialoog met lokale autoriteiten om gebouwen energetisch te renoveren.

Wat betekent dit?

De ondertekenaar wil met inzet van alle beleid- en wetgevende mogelijkheden:

 1. prioriteiten stellen en energie-efficiënte vernieuwing op alle niveau’s van bestuur stimuleren,
 2. knelpunten die dit in de weg zitten, wegnemen.

Deze verklaring kunt u hier ondertekenen.

 

Indien u hierboven 'burger' hebt ingevuld, vul dan de partij in die waarschijnlijk uw stem gaat ontvangen
U kunt ook uw foto sturen per E-mail naar ik@spaarhetklimaat.nl
De Recaptcha hieronder is een beveiliging tegen robot-spam.